Investeringsforeninger - Kategori:  Danske Aktier
Danske Aktier

Markedskommentar (pr. 17.03.08)

Når markederne bevæger sig, bevæger investorerne sig også

De private investorer har været rimeligt trofaste over for investeringsforeningerne i februar, hvor aktiemarkederne har artet sig bedre end i årets første måned. Siden årsskiftet er den samlede formue, som private danske investorer har investeret i investeringsforeninger, dog faldet med 5,8 pct. til 437 mia. kr., mens institutionelle investorers investerede formue kun er faldet 3,1 pct. til 427 mia. kr. Udenlandske investorers formue, som er placeret i investeringsforeninger under InvesteringsForeningsRådet (IFR) udgør til sammenligning en beskeden formue på 12,6 mia. kr., men den er til gengæld faldet mest siden Nyt år, nemlig med 12,1 pct.

Af IFR’s netop udsendte månedsstatistik fremgår det, at investeringsafdelingerne med danske aktier faktisk har klaret sig relativt pænt i februar. De danske investeringsforeninger kan - ved det såkaldte middeltal - bryste sig af samlet set at have leveret et positivt afkast på 4,45 pct., mens afdelinger med globale aktier er faldet med 1,47 pct. Værst er det gået for investeringsforeningsafdelingerne med nordamerikanske aktier samt de specialiserede IT-afdelinger, som i februar er faldet med hhv. 4,6 pct. og 4,9 pct., og derved siden årsskiftet har mistet hhv. 12,4 pct. og 17,1 pct., når man ser på kategoriernes middeltal.

Det er interessant at bemærke sig, at mens formuerne i investeringsforeningernes aktieafdelinger helt naturligt er faldet pga. kursfaldene på de underliggende aktier, er formuerne i de obligationsbaserede investeringsafdelinger øget med 1,3 pct. siden årsskiftet. De afdelinger, som investerer i danske aktier havde samlet set ved udgangen af februar en formue, som var 9,8 pct. lavere end ved årsskiftet, og har de har således oplevet et lidt større fald end totalindekset OMXC, som faldt 8,0 pct. Det skyldes primært, at der siden årsskiftet har været en såkaldt nettoindløsning på 1.032 mio. kr., som investorerne har solgt tilbage til investeringsforeningerne. Formuen i de aktieafdelinger, som investerer i udenlandske aktier og som er mere end 8 gange større end de dansk baserede aktieafdelinger, er reduceret med hele 11,5 pct. siden årsskiftet.

Samlet set har de danske investeringsforeninger under IFR mistet 42,2 mia. kr. i formue siden årsskiftet svarende til 4,6 pct., så i sådanne turbulente tider står det klart, hvorfor det er godt at have en del af sin langsigtede pensionsopsparing i obligationer - ikke mindst, hvis der ikke er så mange år til, at man skal til at bruge af pensionen.

Ser man på, hvilke investeringsforeninger, der har mistet størst formue under forvaltning er det relativt set LD Invest, som dog endnu er ret beskeden. Foreningen er lagt an på et lavere omkostningsniveau, hvilket desværre betyder, at pengeinstitutterne ikke er så motiverede for at rådgive kunderne til at købe beviserne, da de kan tjene mere på at sælge andre produkter. Formuen er altså reduceret med hele 14,3 pct. i årets første to måneder. Det bemærkes også, at Carnegie World Wide har mistet hele 10,4 pct., men det hænger sammen med, at foreningens midler i væsentligt omfang er placeret i udenlandske aktier, som jo er faldet mere. Størst fremgang har Nykredits specialforening for eksterne rådgivere, Investin, haft. Hele 26,3 pct. er formuen steget, men dog kun til beskedne 485 mio. kr., men der ligger en interessant udvikling bag.

Flere porteføljemanagere vælger at blive selvstændige, og bl.a. Nykredit stiller sin organisation til rådighed for eksterne rådgivere. En service, som også andre investeringsforeninger tilbyder. Da Mogens Vad, Morten Gregersen og Rasmus Cederholm valgte at rykke teltpælene op fra Gudme Raaschou Invest og etablere deres eget Amber Asset Management, valgte de Nykredits specielle Investin-setup, som platform. Der tales i markedet om, at også de tidligere succesfulde porteføljemanagere Anders Lund og Peter Bundgaard vil udbyde deres nye fond via Investin, efter at de har efterladt hhv. BankInvest og Nordea Invest med udfordringerne med at rette op på porteføljernes performance.

I mange år har Danske Invest inkl. det tidligere BG Invest og Nordea Invest ligget i front rent størrelsesmæssigt, men det er interessant at bemærke, at Nykredit Invest i dag indtager førerpositionen med en samlet formue under forvaltning på 245,4 mia. kr. mod Danske Invests 219,7 mia. kr. Nordea Invest ligger nu væsentligt under halvdelen af Danske Invests niveau, nemlig med en formue på 109,5 mia. kr., hvilket er under niveauet fra 2004, hvor de to investeringsforeninger næsten var lige store. Danske Invests succes bliver nu "belønnet" ved, at Danske Bank har tilbudt at overtage Danske Invest Administration, men uden nogen nævneværdig goodwill. Tilbage i Danske Invest vil så stort set kun være bestyrelsen, mens stort set alle funktioner er outsourcet til Danske Bank.

Ganske vist er investorerne i investeringsforeningerne ret trofaste, men når markederne bevæger sig, ses der en vis tendens til, at investorerne også bevæger sig. I hvert fald kan man konstatere, at der set over en længere horisont sker ganske markante ændringer i investeringsforeningernes størrelse, men også at der på bare en enkelt måned er der betydelige forskelle i, hvordan investorerne går ind og ud i de enkelte investeringsforeninger.

Af Dansk Aktie Analyse

Afdelinger under Danske Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]

-2,88%

BLS Invest Danske Aktier

-2,96%

Danske Invest Danmark Indeks Small Cap KL

-3,87%

Nordea Invest Danske aktier fokus

-4,10%

Maj Invest Danske Aktier

-4,23%

Nordea Invest Danmark

-4,30%

Sparinvest Danske Aktier KL

-4,33%

BIL Danmark Danske Small Cap aktier

-4,73%

Danske Invest Danmark KL

-4,86%

Danske Invest Danmark Indeks KL

-5,12%

Jyske Invest Danske Aktier

-5,18%

Nykredit Invest Danske aktier

-5,37%

Danske Invest Danmark Fokus KL

-5,41%

Handelsinvest Danmark

-5,46%

BankInvest Danske Aktier KL

-5,54%

Absalon Invest Danske Aktier

-5,57%

PFA Invest Dansk aktier

-5,58%

Sparinvest INDEX OMX C25 KL

-5,88%

Placeringsfore. Nykredit Inv. Danske Fokusaktier

-5,89%

Sydinvest Danmark

-5,95%

SEBinvest Danske Aktier

-6,25%

Lån & Spar Invest Danske Aktier

-7,38%

C WorldWide Danmark KL

-7,97%

Fundamental Invest, Stock Pick
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
NNitte

NNitte af Niels P. Larsen (07-03-2015 15:43:25)

Druknet i egen succes af Peter Falk-Sørensen/DAA (08-03-2015 15:48:48)

Vestas-aftale

Vestas-aftale af Henrik Levinson (05-10-2013 08:19:45)

Både og! af Peter Falk-Sørensen/DAA (06-10-2013 08:23:58)

Investeringsprofil
Investering i investeringsforeningernes afdelinger for danske aktier er nok det, som de fleste private investorer vil være mest fortrolige med, når det gælder aktiebaserede investeringsbeviser. Man kan følge godt med i dagspressen om, hvordan det generelle marked og hovedsektorerne udvikler sig, ligesom nyheder om de tungest vægtede aktier i investeringsafdelingerne efterhånden fylder en stadig stigende del af mediebilledet. Selv om man således har god mulighed for at følge med, har der fundet et markant skifte sted, mht. hvad der forklarer udviklingen på det danske marked – ikke mindst på det korte sigt. Hvor man tidligere i grove træk prissatte de danske aktier relativt til hinanden efter forholdsvis enkle nøgletal, styres især KFX-aktierne nu i langt højere grad efter den internationale udvikling inden for de respektive sektorer. Samtidig er prisdannelsen internationalt i langt højere grad likviditetsdrevet og styres efter momentalt store udbuds- eller efterspørgselspres, f.eks. når de internationale institutionelle investorer omlægger deres porteføljer. En del af sådanne omlægninger finder sted i forbindelse med revisioner af ledende indeks, da det institutionelle investormiljø investeringspolitisk er ”bundet meget hård op” mod disse benchmarks. I vores egen verden har vi været tilskuere til den kamp, der er om en plads i KFX - og forståeligt nok, da effekten sjældent udebliver. Bortset fra når markedsdeltagerne søger at spille helt imod almindelig sund dømmekraft som i I-data’s tilfælde. Når Nasdaq ”nedsmelter”, påvirker det således hårdt og hurtigt danske teknologi-aktier over en kam, og det samme gælder aktierne inden for f.eks. finans, shipping, bryggeri og medico. Det har også betydet, at Small Cap virksomheder i flere år har kunnet forblive ”billige” målt relativt på nøgletal til deres Blue Chips kolleger. I forhold til tidligere kan der på denne måde af markeds-psykologiske årsager i lange perioder eksistere ”enklaver” af principielt ”for højt” eller ”for lavt” vurderede aktier. Det har gjort livet vanskeligere for private investorer, men naturligvis også for de porteføljeforvaltere, som er betroet investeringsforeningernes midler. Men de har generelt gjort et godt stykke arbejde. Stort set alle danske investeringsforeninger har en eller flere afdelinger for danske aktier. Hovedparten styrer efter et bredt benchmark (Totalindekset), hvor der reelt er relativt beskeden forskelle i vægtningen i forhold til benchmark, men flere afdelinger er specialiserede Small Cap afdelinger, som har et langt større stock-picking element indbygget.
Benchmarks
OMX København Totalindeks incl. udbytte

<<< Fonds forside

<<< DAA forside