Investeringsforeninger - Kategori:  Latinamerikanske Aktier
Latinamerikanske Aktier

Markedskommentar (pr. 25.09.07)

Jyske Invest Latinamerikanske Aktier

Markedsværdi: 326 mio. kr. + ca. 169 mio. kr. i en udenlandsk afdeling
Afkast i år: 21,8 pct.
Afkast 1 år: 45,7 pct.
Afkast 3 år: 207,9 pct.
(afkast pr. ultimo august 2007)

Profil:
Jyske Invest Latinamerikanske Aktier investerer helt naturligt overvejende i aktier i de to store latinamerikanske markeder Mexico og Brasilien, som i sammenligningsindekset udgør hhv. 29 pct. og 54 pct af det samlede latinamerikanske aktiemarked. Investeringsstrategien tager i overensstemmelse med Jyske Invests generelle strategi udgangspunkt i det enkelte aktievalg, hvor der prioriteres aktier, som er relativt billigt værdiansat, og som oplever fremgang i indtjeningen (indtjeningsmomentum). Samtidig styres risikoen ved at begrænse porteføljens udsving i forhold til markedsudsvingene (tracking error), hvilket i praksis begrænser afvigelsen i porteføljens sektor- og geografiske sammensætning fra sammensætningen i MSCI Latin America 10/40 incl. udbytte, som det såkaldte benchmark, man måler sig imod.

Porteføljemanager: Jan Nellemann
Alder: 44 år.
Uddannelse: HD i Finansiering og Kreditvæsen fra Handelshøjskolen i København, 1989.

Karriere: 1986-1989: Investeringsrådgiver i Jyske Bank
1990-1996, Investeringsrådgiver Nordea Securities
1996-2003, Senioranalytiker udenlandske aktier, Nordea Securities
Siden 2004, Porteføljemanager Jyske Invest

INTERVIEW
Hvordan har det marked, du opererer på, udviklet sig det seneste år og hvorfor?
"Aktiemarkederne i Latinamerika fortsatte i første halvdel af 2007 deres positive udvikling fra de foregående år. Fra årsskiftet frem til toppen i midten af juli steg markederne 30,2 pct. opgjort i DKK, men uroen på de globale aktiemarkeder påvirkede generelt emerging markets relativt stærkt. Det skyldes ikke nogen direkte forbindelse mellem den amerikanske subprime-krise og udviklingen i den underliggende økonomi på emerging markets, men kan alene tilskrives investorernes øgede krav til risikopræmie. Selskaberne i Latinamerika har en fantastisk medvind, som i første omgang skyldtes stigningen i efterspørgslen og priserne på råvarer pga. særligt Kinas store import, men efterfølgende er det den indenlandske efterspørgsel som i stigende omfang driver væksten. Aktieuroen fik de latinamerikanske aktier til at falde med 21 pct. fra midten af juli til midten august, men efterfølgende er niveauet fra toppen nogenlunde genvundet."

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid, og hvorfor?
" Den højere økonomiske aktivitet har givet et løft i velfærden og købekraften i befolkningen i de forskellige lande, som vil være en langsigtet positiv "driver". Ud over, at virksomhederne i Latinamerika oplever stærke afsætningsvilkår både på eksportmarkederne og fra den indenlandske efterspørgsel, er de nu også kendetegnet ved at have en historisk lav gældsætning. Faktisk er de væsentligt mindre forgældede end virksomhederne på de udviklede markeder, hvilket giver et kæmpe potentiale for yderligere gearing og dermed udnyttelse af den forventede fortsatte vækst i omsætningen. Selv med den lavere gearing opererer virksomhederne med flotte egenkapitalforrentninger, så sammenlignet med selskaber i de udviklede lande er potentialet i selskaberne på emerging markets betydeligt."

Hvilke selskaber har du senest solgt og hvorfor?
" Cemex: Jeg har nedbragt positionen i den mexicanske cementproducent Cemex, som vil blive hårdt ramt af aftagende vækst på det amerikanske ejendomsmarked, hvor koncernen i 2006 havde 26 pct. af sin omsætning.
" Tenaris: Argentinsk stålrørsproducent har hen over sommeren oplevet et ekstremt svagt marked i Canada

Hvor mange dage om året er du ude at besøge virksomheder? Hvad får du ud af det?
"Vi har en generel holdning om, at besøg på virksomhederne sker på bekostning af det øvrige arbejde med porteføljerne, ligesom det med vores meget strukturerede investeringsproces ville give begrænset merværdi. Jeg deltager dog en gang om året en uges tid i en konference, hvor mere end 100 latinamerikanske virksomheder præsenterer sig."

I har med porteføljen i 2007 skabt et højere afkast end det marked, du sammenligner dig med. Hvorfor?
"Porteføljen ligger ca. 2,4 pct. point bedre end sammenligningsindekset. Det skyldes dels, at vi har lagt mere af vægten i porteføljen i Brasilien frem for især Mexico, som er meget eksponeret mod USA og dermed meget følsom over for en økonomisk afmatning her. Vi har desuden eksponeret porteføljen mod råvare-temaet, ligesom vores enkelte stockpicks har været succesfulde."

Hvilke tre selskaber har bidraget med det største afkast til porteføljen i år? Hvad er årsagen til, at de er steget i kurs?
" Grupo Mexico: En af verdens største producenter af kobber. Et metal som på grund af et meget stramt udbud og efterspørgselsforhold globalt set har oplevet en prisstigning 24% i år. Aktien er i år steget med 96%
" Duratex: Brasiliansk producent af byggematerialer som f.eks. MDF-plader, laminat gulve og keramiske fliser. Byggeaktiviteten i bl.a. Brasilien har drevet aktien op med 54% i år.
" Banco do Brasil: Brasiliens største bank, med den brasilianske stat som hovedaktionær. Banken giver en god eksponering mod den økonomiske vækst i Brasilien. Aktien er i år steget med 29%.

Hvilke tre selskaber har bidraget med det laveste afkast til porteføljen i år?
" Cosan: Brasiliens førende sukker og alkohol producent. Kraftigt faldende sukkerpriser henover sommeren som følge af øget global udbud og lavere efterspørgsel fra bl.a. Rusland har ført til, at aktien er faldet 48% i år.
" Cemex: En af verdens førende cement producenter. Aftagende vækst i det amerikanske ejendomsmarked har ramt Cemex, der i 2006 genererede 23% af omsætningen i USA, hårdt. Aktien er i år faldet med 11,1%.
" Tenaris; Et argentinsk selskab, som er noteret i Luxembourg, og som med stor succes fremstiller stålrør til olieindustrien. Et svagt marked i Canada henover sommeren har ført til, at aktien i forhold til årets start stort set ligger uforandret.

Hvilket Hvilket afkast regner du med, at porteføljen giver de næste 12 måneder?
"Det er særligt for emerging markets, herunder for latinamerikanske aktier, relativt uforudsigeligt, hvordan udviklingen bliver på relativt kort sigt, da niveauerne svinger meget som følge af de internationale investorers skiftende stemning.Men som udgangspunkt vil jeg forvente, at porteføljen på længere sigt vil udvikle sig bedre end de globale aktiemarkeder generelt pga. den stærkere underliggende vækst."

Har du selv investeret i den afdeling, du er porteføljemanager for og hvorfor?
"Ja, jeg har investeret både for mine egne midler og for min datter."

Har du investeret i andre investeringsforeninger end din egen?
"Ja, jeg har også investeret i andre afdelinger og i individuelle aktier."

Er en del af din løn afhængig af, hvordan det går med afkastet i din portefølje? Hvorfor?
"Jeg får en fast aftalt løn, som er normal praksis i Jyske Invest"

Nogle afdelinger har som målsætning at skabe et positivt afkast, uanset hvordan markedet i øvrigt udvikler sig. Andre har som mål at klare sig bedre end det marked, de investerer på. Hvilken strategi forfølger du? Hvorfor?
"Vi er relative investorer i kraft af de reguleringer vi lovgivnings- og mandatmæssigt er underlagt. Ifølge disse må porteføljens risiko ikke afvige markant fra benchmark risikoen. Vi afdækker ikke risiko gennem brug af afledte finansielle instrumenter eller valutasikring. Målsætningen er at skabe et afkast, som er højere end benchmark udviklingen i form af MSCI Latinamerika 10/40 incl. udbytte indekset.

Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit?
"Medregnet de timer, jeg bruger på læsning derhjemme vil jeg tro, at jeg arbejder 45 - 50 timer om ugen i gennemsnit."

Hvilken hobby dyrker du i din fritid/hvad er dine fritidsinteresser?
"Da min familie fortsat bor på Sjælland, bruger jeg en del tid på transport i forbindelse med weekenderne. Jeg bor i løbet af ugen i et sommerhus, som vi har købt ved Silkeborg, så jeg har god tid til at læse regnskaber, analyser og finansieringsteori."

De tre latinamerikanske aktier, som Jan Nellemann aktuelt finder mest attraktive for investorer:
" Comp. Vale Do Rio Doce (CVRD): Et brasiliansk mineselskab med fokus på udvinding af jernmalm og nikkel, efter selskabets opkøb af canadiske Inco tidligere på året. Priserne på jernmalm har været og er fortsat stigende, og selskabet har sikret en god del af sin fremtidige afsætning til fornuftige priser, så risikoen er overskuelig
" Gerdau: Stålproducent med stor eksponering mod bygge og anlægssektoren i Latinamerika. Et marked som forventes at udvise pæn vækst i de kommende år.
" Banco do Brasil: Brasiliens største bank, med den brasilianske stat som hovedaktionær. Banken giver en god eksponering mod den økonomiske vækst i Brasilien. Banco do Brasil har en stærk eksponering mod landbruget i Brasilien og vil derfor aktivitetsmæssigt nyde godt af de p.t. stigende fødevarepriser verden over.

Afdelinger under Latinamerikanske Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]

-4,89%

Danske Invest Latinamerika KL

-5,46%

Sydinvest Latinamerika KL

-5,94%

Handelsinvest Latinamerika
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
Hvorfor smide penge efter Latinamerika?

Hvorfor smide penge efter Latinamerika? af T.Sørensen (07-09-2001 12:35:37)

Mexico's afhængighed af USA

Mexico's afhængighed af USA af Sigurd / France (03-09-2001 22:53:22)

Mexico's afhængighed af USA af Anders Damgård/Sydinvest (05-09-2001 11:04:50)

Investeringsprofil
Latinamerika er et vanskeligt område at investere i. Regionen er præget af "boom-stop" økonomi, hvilket vil sige, at i det ene øjeblik udvikler væksten i regionen sig nærmest eksplosiv, mens væksten i næste øjeblik kan gå fuldstændigt i stå. Samtidig er regionen et af de områder i verden, hvor potentialet for økonomisk vækst er størst. Kontinentet er kendetegnet ved billig arbejdskraft, svag valuta samt gode skattemæssige forhold. Derfor skal investorer ikke lade være med at investere i regionen, men man kan med fordel vælge at investere gennem en af investeringsforeningerne, hvor risikoen spredes og man samtidig nyder gavn af den betydelige kompetence foreningerne sidder inde med.
Benchmarks
MSCI EMF Latin Amerika incl. udbytte

<<< Fonds forside

<<< DAA forside