Investeringsforeninger - Kategori:  Enkeltlande Aktier
Enkeltlande Aktier

Markedskommentar (pr. 09.01.08)

EgnsInvest Tyskland

Markedsværdi: 650 mio. kr.
Afkast siden start: 9,03 pct.
Afkast 1 år: 3,68 pct.
Afkast 3 år: n.a.
Data pr. 31/12 2007 (afdelingen er startet 21/4 2006)

Profil:
Afdelingen investerer i selskaber hjemmehørende eller med hovedaktivitet hovedaktivitet i Tyskland. Afdelingen er meget aktivt styret og følger ikke noget specifikt benchmark. Formålet med EGNS-INVEST Tyskland er at drage størst fordel af en bredt funderet fremgang i den tyske økonomi og af det restruktureringspotentiale, som på længere sigt er i Tyskland. Afdelingen er ikke bundet af nogen bestemt investeringsstil, men vil i overvejende grad investere efter "value" lignende investeringsprincipper. Investeringsstrategien er tilrettelagt således, at der vil være fokus på prisfastsættelsen, men samtidig vil selskabernes vækstmuligheder og muligheder for at forbedre indtjeningen blive taget med i betragtningen. Afdelingen koncentrerer sig om en relativ lille aktieportefølje på 20-40 selskaber.

Porteføljemanager: Casper Hasse
Alder: 37 år
Uddannelse: HD i finansiering fra Handelshøjskolen i Århus, 1994, cand. jur fra Århus Universitet, 1998.

Karriere: 1990 - 1992: Revisor i KPMG C. Jespersen
1998 - 1999: Konsulent i Deloitte & Touche Corporate Finance
2000 - 2005: Selvstændig konsulentvirksomhed bl.a. i Eventure Management
Siden 2005: Porteføljemanager i EgnsInvest

INTERVIEW

Hvordan har det marked, i opererer på, udviklet sig siden afdelingen startede i april måned 2006
"Det tyske marked har i 2007 udviklet sig meget specielt sammenlignet med andre ledende europæiske markeder. Tyske Small- og Mid-cap aktier udtrykt ved henholdsvis SDAX og MDAX indeksene gav afkast på henholdsvis -6,7% og 4,9 %, mens det ledende DAX-indeks med et afkast på hele 22 % klarede sig bedre end alle større europæiske aktieindeks. Den positive udvikling i DAX-indekset var dog langt fra jævnt fordelt. 7 af de 30 aktier i DAX-indekset stod således for 87 % af stigningen i indekset i 2007, mens de øvrige 23 nærmest overhovedet ikke bidrog til stigningen og 9 af disse leverede ligefrem et negativt afkast. Blandt de stærkeste papirer har været Eon, Daimler, BASF, Bayer, Siemens, Deutsche Boerse og Volkswagen, hvis positive aktiekursudvikling ikke kan tilskrives den ellers gunstige udvikling i tysk økonomi, men et meget positivt syn på de pågældende selskaber. Da det som anført er EGNS-INVEST Tyskland formål at drage fordel af potentialet i den tyske økonomi og/eller investere i attraktivt prisfastsatte selskaber kunne vi ikke profitere af den nævnte udvikling. Det skal dog bemærkes, at flere af de aktier, som er steget mest, nu handles decideret dyrt på P/E både i historisk henseende og sammenlignet med andre selskaber. Dette gælder særligt når man tager i betragtning, at indtjeningen befinder sig på et historisk højt niveau. Den tyske økonomi er præget af lav arbejdsløshed, men der er fortsat en vis tilbageholdenhed med at øge forbrug og investeringer, så udviklingen går lidt trægere, end forventet."

Hvordan forventer du, markedet vil udvikle sig den kommende tid og hvorfor?
"Jeg forventer, at det tyske aktiemarked i 2008 vil blive påvirket afgørende af udviklingen i verdensøkonomien herunder navnlig i USA. Der er navnlig en betydelig sandsynlighed for at markedet kan blive præget af, at visse af de store aktier er blevet for dyre, efter deres store kursstigninger i 2007. Tysk økonomi har dog ikke været drevet af gældsætning og forbrugsfest, som i f.eks. USA og England, hvorfor den forventes at være mere robust over for kreditkrisen. Ses der bort fra de papirer, der klarede sig umådeligt godt i 2007 er risikoen for massive fald derfor mindre, og de tyske selskaber udvikler sig fundamentalt godt, så det er min vurdering, at det er et af de bedste steder at investere i øjeblikket."

Hvilke selskaber har i senest solgt og hvorfor?
" BASF: Den store tyske kemi- og olie-koncern er blevet relativt dyr, efter en meget stærk kursudvikling i 2007."
" Praktiker: Aktien steg meget i den første del af 2007 og selvom selskabet på lang sigt har et betydeligt potentiale vurderede vi at forventningerne indbygget i aktiekursen var blevet for høje."
" Premiere: Selskabet har demonstreret at det har en stærk position på det tyske fjernsyns- og kabeltv-marked, men har skuffet med hensyn til omsætnings- og indtjeningsvækst. Da vi fik mulighed for at sælge med en stor procentvis fortjeneste valgte vi derfor at afhænde aktien."

Hvilke kriterier lægger i vægt på, når i udvælger aktier?
"Warren Buffet har omkring investering i aktier udtalt det meget rammende: Gode selskaber på gode tidspunkter og til gode priser. Jeg er meget fundamental i min vurdering af aktierne til porteføljen og leder efter selskaber med en sund forretningsmodel, en god ledelse til at implementere den og til at varetage aktionærernes interesser samt en sund balance. Timingen er ikke mindst vigtig, og det er meget vigtigt at komme ind til en rimelig pris. Stilmæssigt kan vi karakteriseres som GARP-investorer, som står for Growth At a Reasonable Price, dvs. man køber vækst til en rimelig pris. I aktieudvælgelsen arbejder vi med en screeningmodel, som indsnævrer og prioriterer feltet af kandidater til porteføljen. Der er ca. 700 aktier på det tyske marked, men de ca. 200 er ikke relevante især pga. manglende størrelse og likviditet. Når vi skal vurdere de enkelte mulige investeringer, holder vi dem op mod andre selskaber med tilsvarende kvaliteter, og samtidig ser vi også på, hvad aktien historisk har været handlet til. Jeg foretrækker at foretage min egen analyse, hvad selvfølgelig godt kan være tidskrævende. Men jeg er mest tryg ved at anvende primært kildemateriale frem for at skulle basere min beslutning på andre analytikeres vurderinger."

Hvor mange dage om året er du ude at besøge virksomheder? Hvad får du ud af det?
"Vi kommer vel på 2 - 3 konferencer om året, hvor man har lejlighed til at møde en række virksomheder på en gang. Desuden tager vi på deciderede virksomhedsbesøg, særligt hos de mindre selskaber, som er mindre dækket af analyser, og hvor man derfor virkelig kan få noget ud af at danne sig sit eget indtryk."

Afdelingen har det seneste år haft et afkast på linie med markedet, i sammenligner jer med. Hvorfor?
"Til den positive side har vi dels haft gavn af en række gode aktievalg herunder navnlig Bechtle, Deutsche Telekom og Premiere og dels har vi haft betydelig succes med at øge henholdsvis reducere eksponeringen mod flertallet af aktierne i vores portefølje på gunstige tidspunkter og på den måde fået et merafkast sammenlignet med hvis vi havde været passivt investeret i de pågældende selskaber. Modsat har navnlig vor aktiepost i IKB Industriebank og vor eksponering mod en række small-cap aktier belastet afdelingens afkast."
Hvilke tre selskaber har bidraget med det største afkast til porteføljen i år? Hvad er årsagen til, at de er steget i kurs?
" Bechtle: Selskabet har formået at øge dets indtjeningsmarginaler betydelig sidste år samtidigt med, at aktien var uforholdsmæssigt billig, da vi erhvervede den."
" Siemens: Aktien er i periferien af det aktieunivers vi fokuserer på, men vi købte en pæn portion på et tidspunkt, hvor aktien var attraktivt prisfastsat. Selskabet er blevet meget dyrt set ud fra den historiske indtjening, men tilkøb og frasalg har gjort det mere attraktivt."
" Deutsche Telekom: Aktien udbetaler et højt udbytte og er steget i kurs, efter det er blevet tydeligt, at de negative forventninger til selskabet har været overgjorte."

Hvilke selskaber har bidraget med det laveste afkast til porteføljen i år?
" IKB: Tysk bank med fokus på små- og mellemstore virksomheder skjulte på en stor eksponering mod subprime-lån på trods af den daværende direktørs forsikringer om, at dette ikke var tilfældet. Banken står til at lide et meget stort tab på disse lån."
" Clariant: Kemikoncernen har på trods af betydelige omkostningsbesparelser ikke i tilstrækkelig grad været i stand til at overvælte de kraftigt stigende input omkostninger fra især olie, fuldt ud i dens priser."
" Schlott Gruppe: Et af Europas største trykkerier, som ikke har draget gavn af den gode udvikling i den tyske økonomi, da konkurrenterne stik mod al sund fornuft fortsat har investeret i ny kapacitet på trods af, at der allerede er overkapacitet i markedet. Dette har presset priserne og dermed indtjeningen."

Hvilket afkast regner du med, at porteføljen giver de næste 12 måneder?
"Jeg tror, at udviklingen i 2008 vil vende i forhold til den specielle udvikling, vi så i 2007, hvor ganske få aktier steg kraftigt. Jeg tror der vil blive mere fokus på værdiansættelse og på virksomhedernes langsigtede potentiale. Derfor tror, jeg at vores portefølje i hvert fald vil udvikle sig bedre end de ledende tyske indeks. Bortset fra de aktier, der er steget uforholdsmæssigt meget i de seneste år er det min opfattelse, at det tyske marked fundamentalt står stærkt i forhold til markeder, som har været karakteriseret ved overforbrug og uholdbar gældsætning, som eksempelvis det amerikanske."

Har du selv investeret i den afdeling, du er porteføljemanager for? Hvorfor?
"Ja, fordi det er en effektiv måde at eksponere sig mod attraktive tyske selskaber."

Har du investeret i andre investeringsforeninger end din egen?
"Ja i en enkelt anden investeringsforening samt i diverse investeringsselskaber."

Er en del af din løn afhængig af, hvordan det går med afkastet i din portefølje? Hvorfor?
"Nej, min aflønning afhænger ikke af afkastet i Egns-invest Tyskland."

Nogle afdelinger har som målsætning at skabe et positivt afkast, uanset hvordan markedet i øvrigt udvikler sig. Andre har som mål at klare sig bedre end det marked, de investerer på. Hvilken strategi forfølger i? Hvorfor?
"Vi er en meget aktivt forvaltet portefølje forstået på den måde, at sammensætningen ligger meget langt fra sammensætningen af aktierne i det tyske indeks. Vi opererer ikke direkte med et benchmark, men sammenligner dog afkastet med afkastet på det generelle tyske aktiemarked, men afkastet kan afvige ganske markant herfra. Lovgivningen sætter bl.a. af hensyn til risikospredning naturlige begrænsninger for vores frihed til at investere, hvilket i praksis betyder, at vi i nedgangstider ikke kan undgå at blive negativt påvirket."

Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit?
"Jeg arbejder mellem 40 og 50 timer om ugen meget afhængigt af regnskabssæson og projekter på arbejdet."

Hvilken hobby dyrker du i din fritid/hvad er dine fritidsinteresser?
"Jeg cykler og dyrker forskellig sport for at holde mig i form. Jeg læser meget - både forskellig faglitteratur og skønlitteraur. Jeg har en lille datter - og en hund, som jeg går mange ture med. Det er godt, når man skal koble af fra arbejdet, men det betyder også at jeg sagtens kan få tiden til at gå."

Tre tyske aktier, som vi mener, er meget attraktive på lang sigt:
" Hypo Real Estate: Et misforstået selskab, som af markedet øjensynligt betragtes som risikofyldt. Selskabet er derfor kraftigt undervurderet særligt efter tilkøbet af Depfa Bank, hvis forretningsområde med udlån til infrastruktur projekter og statslige og kommunale organer vurderes at have et betydeligt langsigtet vækstpotentiale bl.a. pga. den demografiske udvikling med flere ældre og udsigten til offentlige budgetunderskud."
" Deutsche Post: Befinder sig på et delvist reguleret område. Aktien er meget billigt værdiansat, bl.a. pga. nervøsitet om pres på taksternes niveau samt konkurrencen fra internettet. På det seneste har den tyske regering imidlertid vedtaget, at alle postvirksomheder i Tyskland og ikke blot Deutsche Post skal betale samme mindstelønninger til deres ansatte. Selskabet står derfor meget stærkere i konkurrencen, og det forventes, at nervøsiteten over selskabets fremtid vil aftage."
" Praktiker: En af Tysklands største virksomheder inden for byggemarkeder og gør-det-selv butikker. Markedet er fragmenteret, og indtjeningsmarginaler for hele branchen er lave sammenholdt med tilsvarende virksomheder i udlandet. Et fremtidigt stærkere boligmarked og den begyndende konsolidering på markedet åbner op for et stort langsigtet potentiale."

Afdelinger under Enkeltlande Aktier
[seneste måned frem til 31.10.10]

0,09%

Absalon Invest Rusland

-1,23%

Danske Invest Tyskland KL

-1,31%

Nordea Invest Indien

-1,33%

Sydinvest Tyskland KL

-1,89%

Jyske Invest Indiske Aktier KL
Investor Forum >>>
[Seneste 2 emner i Investor Forum]
Tyrkiske aktier?

Tyrkiske aktier? af Thomas Malthe Trier Jacobsen (26-03-2005 11:46:34)

Tyrkiske aktier af andrea nannini (12-04-2005 10:56:45)

Investeringsprofil
Denne kategori er en residual af afdelinger specialiseret inden for enkelte lande, som ikke har selvstændige kategorier
Benchmarks
Der findes intet benchmark

<<< Fonds forside

<<< DAA forside